29 Νοε 2012

Οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ και των δύο Ομοσπονδιών Οικοδόμων, καταδικάζουν ως «υποκινούμενην υπό των κομμουνιστών» την απεργία της 1ης Δεκέμβρη 1960

Ο εργατοπατέρας Κ. Λυκιαρδόπουλος
Το απόγευμα της 1ης Δεκέμβρη του 1960, μετά την απεργιακή συγκέντρωση των οικοδόμων, που σημαδεύτηκε από σοβαρές συμπλοκές των απεργών με την αστυνομία, οι εγκάθετοι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, Μακρής, και των δύο Ομοσπονδιών των οικοδόμων, Λυκιαρδόπουλος και Αντωνάτος, έσπευσαν με ανακοινώσεις  που κινούνταν στην ίδια γραμμή, να «καταδικάσουν» τα γεγονότα ως «υποκινούμενα από τους κομμουνιστάς». Την επόμενη μέρα η εφημερίδα «Καθημερινή» δημοσίευσε τις ανακοινώσεις των δύο Ομοσπονδιών:

Ο γενικός γραμματεύς της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος κ. Λυκιαρδόπουλος προέβη την εσπέραν εις τας ακολούθους ανακοινώσεις:


«Η υπ’ εμέ Ομοσπονδία είχε κηρύξει 24ωρον πανελλαδικήν απεργίαν με συγκέντρωσιν των απεργών εις τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα. Εις το Εργατικόν Κέντρον Αθηνών συνεκεντρώθησαν οι οικοδόμοι Αθηνών, Πειραιώς και Ελευσίνος, προκειμένου να γίνη εις αυτούς ανακοίνωσις δια τα απασχολούντα την τάξιν των προβλήματα και προ παντός να τους ανακοινώσω την επελθούσαν ρύθμισιν του θέματος των υπέρ αγνώστων εισφορών ΙΚΑ, ως η δήλωσις του υπουργού της Εργασίας κ. Δημητράτου και η τοιαύτη από ραδιοφώνου ανακοίνωσίς του επί του αντικειμένου τούτου. Επίσης, όπως τους ανακοινώσω την απόφασιν του υπουργού Εργασίας, όπως εις τας επιτροπάς περί παροχής εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως, λόγω των εορτών, περιληφθούν και αντιπρόσωποι των οικοδόμων.

Όντως τα ανωτέρω ανεκοίνωσα εις την συγκέντρωσιν και μετέβην μετά της επιτροπής αγώνος εις τον υπουργόν της Εργασίας δια την επίδοσιν του ψηφίσματος της συγκεντρώσεως. Ο κ. υπουργός αμέσως μας εδέχθη και μας ανεκοίνωσεν την λύσιν των ανωτέρω δύο θεμάτων, όταν έξαφνα με επληροφόρησαν ότι ήρχισαν θλιβερά γεγονότα εις την συγκέντρωσιν και ότι πολλοί απεργοί επιτίθενται κατά των οργάνων της τάξεως δια λίθων και άλλων οργάνων. Αμέσως εδήλωσα προς την επιτροπήν αγώνος, παρουσία και του κ. υπουργού, ότι δεν εδεχόμην να εξακολουθήσω την συζήτησιν των αιτημάτων με τοιαύτας εκδηλώσεις εκάλεσα την επιτροπήν όπως πάραυτα αναχωρήσωμεν δια την συγκέντρωσιν, αφ’ ενός δια να επιβάλωμεν την τάξιν, αφ’ ετέρου δια να πληροφορηθώμεν πώς είχον τα γεγονότα. Μόλις επλησίασα εις την συγκέντρωσιν ευρήκα μίαν κατάστασιν άνευ προηγουμένου θλιβεράν και το χειρότερον έβλεπα άτομα να επιτίθενται κατά των οργάνων της τάξεως δια λίθων και άλλων αντικειμένων. Επεχείρησα να τους καθησυχάσω, αλλά εστάθη αδύνατον, όπως αδύνατον εστάθη και από μικροφώνου όταν τους ωμίλησα, να ησυχάσουν.

Μετά την αποκατασταθείσαν ηρεμίαν, ηρεύνησα και εγώ και επληροφορήθην ότι μεταξύ των συγκεντρωθέντων οικοδόμων υπήρχαν και αρκετά άτομα μη ανήκοντα εις την τάξιν μας, τα οποία και εδημιούργησαν τα επεισόδια και ότι τα άτομα ταύτα δεν θα ήσαν παρά εξτρεμισταί κομμουνισταί, προσελθόντες ειδικώς δια την δημιουργίαν των επεισοδίων τούτων, προς μεγάλην ζημίαν της τάξεως μας. Εγώ προσωπικώς και η υπ’ εμέ Ομοσπονδία καταδικάζομεν τα θλιβερά ταύτα γεγονότα μετ’ αγανακτήσεως και καταδικάζομεν επίσης όλους αυτούς, οι οποίοι υπεκίνησαν και εδημιούργησαν τα θλιβερά αυτά γεγονότα.»

Εξ άλλου ο γενικός γραμματεύς της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος κ. Π. Αντωνάτος προέβη εις την ακόλουθον ανακοίνωσιν:

«Αισθάνομαι βαθύτατην θλίψιν δια τα θλιβερά γεγονότα τα οποία έλαβον χώραν σήμερον κατά την συγκέντρωσιν των απεργών οικοδόμων εις το Εργατικόν Κέντρον Αθηνών.

Η οργάνωσίς μας εγκαίρως είχε προϊδει ότι η επιδιωκόμενη κινητοποίησις των οικοδόμων, δεν θα περιωρίζετο μόνον εις την ικανοποίησιν εργατικών αιτημάτων, αλλ’ είχε πολιτικούς σκοπούς τους οποίους εκάλυπτεν υπό το πρόσχημα απεργίας προς ικανοποίησιν εργατικών αιτημάτων δια την παραπλάνησιν και αυτών των ιδίων εργατών. Και δια τούτο δεν έλαβε μέρος εις την οργάνωσιν της. Η πρόβλεψίς μας αυτή μετεβλήθη πλέον εις βεβαιότητα διαρκούσης της συγκεντρώσεως, διότι αυτή είχε περιέλθη εις χείρας άκρως αριστερών στοιχείων, ερρίπτοντο συνθήματα καθαρώς κομμουνιστικά και εξωθείτο η μάζα των συγκεντρωμένων εργατών να μεταβή εις το υπουργείον Εργασίας δια την δημιουργίαν επεισοδίων, προτού καν τελειώσουν οι ομιληταί, αναγνωσθή το ψήφισμα και επισκεφθή το υπουργείον η εκλεχθείσα επιτροπή.

Εκ της εξελίξεως των γεγονότων κατεδείχθη ότι ήτο τελείως προετοιμασμένη και καλώς ωργανομένη μία επιθετική εξόρμησις, προς τούτο πολλοί μάλιστα εκ των παρευρισκομένων είχον εφοδιασθή δια λίθων και με σκαπτικά εργαλεία με την βοήθειαν των οποίων ανέσκαψαν τα πεζοδρόμια και εχρησιμοποιήσαν τα πλακοστρώματα δια την επίθεσίν των κατά των αστυνομικών. Η Ομοσπονδία Οικοδομων Ελλάδος μετ’ αγανακτήσεως και αποτροπιασμού καταγγέλλει εις την κοινήν γνώμην τας δολοφονικάς αυτάς μεθόδους του Κομμουνιστικού Κόμματος και εκφράζει βαθύτατην θλίψιν, διότι οι ίδιοι άνθρωποι έγιναν αφορμή να χυθή δια μίαν ακόμη φοράν αίμα αδελφικόν».

Με το Δελτίο Τύπου που ακολουθεί, η ΓΣΕΕ καταδικάζει επίσης τα γεγονότα ως... υποκινούμενα από τους κομμουνιστές:(Πρωτοδημοσιεύτηκε στον "Οικοδόμο")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου